Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcej„Modernizacja instalacji odpylania kotłów” - zakończenie

Zmniejszenie ingerencji w środowisko naturalne, a przede wszystkim zmniejszenie emisji pyłów jest jednym z naczelnych zadań, które stawia sobie stargardzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Dbałość o ochronę środowiska wynika również z przepisów zarówno krajowych, jak i dyrektyw Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie Szczecińskim zawsze z wyprzedzeniem dostosowywało swoją działalność do
mających wejść w życie norm prawnych. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim zakończyło właśnie realizację projektu „Modernizacja instalacji odpylania kotłów WR 10” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Wykonanie przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia sprawności eksploatowanych kotłów WR 10 i tym samym minimalizacji szkodliwych substancji emitowanych do powietrza atmosferycznego. Kotły spełniają restrykcyjne wymagania dla pyłów, które zaczną obowiązywać od 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu w kwocie ponad 700 tyś. złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska” Działanie 4.4 „Ochrona powietrza. Poziom dofinansowania to 60% kwoty wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosiła ponad 1,5 mln. Złotych. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej szczególnie dba o stan urządzeńodpylających i zachowanie parametrów spalania. Regularnie przeprowadzane są pomiary emisji pyłów, aby minimalizować oddziaływanie na środowisko naturalne.
PEC w Stargardzie Szczecińskim prowadzi eksploatację ciepłowni o mocy 116 MW, sieci ciepłowniczej o długości ok. 60 km oraz 450 węzłów cieplnych i 9 lokalnych kotłowni gazowych o łącznej mocy ok. 1MW.
Zdjęcia z realizacji inwestycji.