Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcejPodłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia
   Składa Wnioskodawca w Dziale Technicznym.

2. Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej
   Wydaje Dział Techniczny oraz załącza projekt umowy o przyłączeniu.

3. Zawarcie umowy o przyłączenie
   Po zaakceptowaniu warunków umowy przez Strony.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej
   W oparciu o wydane warunki przyłączenia oraz ustalenia ustalone umowów (inwestor lub PEC Sp. z o.o. w zakresie wynikajacym z umowy).

5. Uzgodnienie dokumentacji
   Dział Techniczny PEC Sp. z o.o.

6. Uzyskanie pozwolenia na budowę
   Inwestor lub PEC Sp. z o.o. w zakresie wynikajacym z umowy.

7. Realizacja inwestycji w oparciu o projekt budowlany
   Inwestor lub PEC Sp. z o.o. w zakresie wynikającym z umowy.

8. Protokół odbioru końcowego inwestycji i przekazania do eksploatacji
   Zgłoszenie do Działu Technicznego zakończenia robót. Odbiór na podstawie projektu budowlanego, protokołów odbioru częściowego robót, dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej.

9. Zawarcie umowy sprzedaży
   Dział Techniczny - komórka obsługi Odbiorców. Wymagane dokumenty: wniosek Odbiorcy - zamówienie mocy cieplnej, tytuł prawny do obiektu, wyciąg z rejestru handlowego, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub inny dokument, NIP, REGON.Inwestor posiadający podpisaną umowę sprzedaży ciepła a przyłączający nowe obiekty zobowiązany jest dostarczyć tylko nowy "wniosek - zamówienie mocy cieplnej"